LINE THAILAND DEVELOPER CONFERENCE

สรุปเนื้อหา LINE THAILAND DEVELOPER CONFERENCE 2019

เนื่องจากผมได้มีโอกาสผ่านขั้นตอนการคัดเลือกให้เป็น 1 ในจำนวน 800 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 2,000 คน ให้เข้าร่วมงานสำคัญที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ของ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด