franck v 740555 unsplash

ผลกระทบของ AI Chatbot ต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

เนื่องจากผมได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้พยากรณ์อนาคต 20 ปี ผมจึงเลือกหัวข้อผลกระทบของ AI Chatbot ต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ วันนี้จึงนำมาเผยแพร่ให้อ่านกันครับ